Chỉnh sửa mặt hàng

Tính năng chỉnh sửa mặt hàng giúp bạn thêm mới sản phẩm, xóa sản phẩm không bán, kiểm tra tồn kho, thêm giá bán, hoa hồng cho CTV, số lượng nhập kho, thuộc tính sản phẩm,....

Thêm danh mục:

Thêm sản phẩm mới và thuộc tính sản phẩm:

Last updated