Tính năng quản lý đơn hàng

Trên màn hình giao diện của admin, bạn tìm tới icon "Đơn hàng" và click vào. Nếu có đơn hàng đang cần xử lý, thì sẽ hiển thị thông báo bằng số ở góc trên icon.

Bạn có thể xác nhận đơn hàng, thay đổi trạng thái đơn hàng và trạng thái thanh toán. Tất cả những thay đổi được cập nhật đồng bộ đến app của khách hàng, giúp khách hàng có thể xem được trạng thái đơn hàng của mình đặt.

Ngoài ra, module đơn hàng này còn giúp bạn có thể lựa chọn các trạng thái như hết hàng, hủy hàng, đơn hoàn thành, đơn chờ xử lý,... giúp bạn quản lý bán hàng dễ dàng và nhanh chóng.

Chi tiết bạn có thể xem theo ảnh minh họa bên dưới.

Last updated